Apr 11, 2008

统计你最常用的命令 [zt]

from :

http://hi.baidu.com/cnh4wk


就是awk的使用,上次大体看了看,过段时间在抽空深入学习下,awk的功能还是很
强大的 :-)


linux下

history|awk '{a[$2]++ } END{for(i in a){print a[i] " " i}}'|sort -rn |head

BSD下

history|awk '{a[$3]++ } END{for(i in a){print a[i] " " i}}'|sort -rn |head

No comments:

Post a Comment

您的评论将使我blog更有动力~